Vänner är som balsam för själen

Cozy Coaching

Framsida livsguiden Baksida Livsguiden

Coachingmodell för ungdomar

Cozy Coaching Kids är ett coachningsprogram i personlig utveckling som kan hjälpa främst ungdomar i riskzon. Syftet är att stävja en utveckling som kan ta eller har tagit destruktiva former. Målet är att få starka, välfungerande ungdomar med stor livsglädje och ljusa framtidsvisioner.

Låg självkänsla

De allra flesta osunda beteenden är ett uttryck för frustration och låg självkänsla. Oavsett om man riktar det utåt eller inåt är det vanligtvis ett rop på hjälp. Ofta är det en tydlig signal som visar att man lider brist på kärlek, trygghet och/eller bekräftelse.

Konkreta verktyg

För att hålla sig i den ”gröna zonen”, alltså undvika destruktiva handlingar, krävs medvetenhet och motivation. Det är lättare att bryta dåliga mönster om man får framlagt alternativ på hur man kan förändra sitt agerande. Med programmet Cozy Coaching får man det. Man får lära sig att ta kontroll över sina tankar och styra dem i en positiv riktning. (Inspiration från bland annat KBT och Prepare/ART-likande program.)

Lång eller kort version

Coachningsprogrammet är individbaserat och finns tillgängligt i antingen en lång version, uppbyggt på 20 träffar och ca tio månader eller den kortare varianten på 10 träffar och ca fem månader. Varje coachningstillfälle är ca 90 minuter.

Hemuppgifter på teman

Mellan träffarna får individen diverse uppgifter och uppdrag att arbeta med på egen hand. Det går ut på att tänka, fokusera, reflektera kring sitt (eller andas) beteende och sin reaktion i olika situationer, samt öva på att hantera och förbättra det rent konkret. Varje individ får ett specialanpassat program, format efter hans/hennes behov.

Grundteman

Cozy Coaching utgår ifrån fem grundteman:

  • Självkänsla
  • Stresshantering
  • Social färdighet (ex kommunikation, konflikthantering, känslokontroll, gränssättning)
  • Problemlösning
  • Målfokusering

Inte bara ungdomar

Cozy Coaching erbjuder även gruppcoachning. Den kan vara en viktig pusselbit i att få distans och spegling till sitt eget beteende. Cozy Coaching kan även ta sig an närstående vuxna, till exempel rådlösa och uppgivna föräldrar, både individuellt och i vuxengrupper.

Skolan är en arena där alla tonåringar passerar. En skolcoach kan, genom Cozy Coachings program och en mängd rättställda frågor, få eleverna att hitta nya vägar och lösningar på sina problem, framför allt på funderingar kring utbildning och framtiden.

Coco Rosenfeld - cozycoaching@gmail.com